Organizing Committee

Honorary Chairs 

  • Dongwei Xia, Qingdao University, China

 

Workshop Co-Chairs 

  • Weiguo Fan, The University of Iowa, USA
  • Alan Wang, Virginia Tech, USA
  • Song Zhang, Qingdao University, China

Local Arrangement Co-Chairs 

  • Baozhou Lu, China University of Petroleum, China
  • Cheng Ma, Qingdao University, China

Publicity Chairs 

  • Harry Wang, University of Delaware, USA
  • Jianyun Wu, Qingdao University, China
  • Luqing Ge, Ocean University of China, China
  • Qingfeng Zeng, Shanghai University of Finance and Economics, China